Ibyangombwa bishingirwaho mu gukosoza Indangamuntu

Ni hehe  serivisi itangirwa?

Serivisi yo gukosora indangamuntu itangirwa ku Murenge umuturage atuyemo, agana Ushinzwe irangamimerere ku Murenge yitwaje inyandiko ikosora amakosa ari ku ndangamuntu ndetse n`inyemezabwishyu y`amafaranga 1500Frw.

Icyitonderwa: Iyo indangamuntu imaze gukosorwa yoherezwa mu Murenge umuturage yibarurijemo.