Abakeneye Indangamuntu bafite impamvu zihutirwa bazibona gute?

Ushaka indangamuntu mu buryo bwihutirwa yitwaza ibi bikurikira:

-   Inyandiko kigaragaza ko akeneye ubufasha bwihutirwa;

-   Kuba umuntu yishyuye amafaranga 1500 y'Indangamuntu ku rubuga Irembo.

Icyitonderwa: 

 - Abataye cyangwa bibwe indangamuntu baca ku rubuga Irembo mu gusaba iyindi;

 - Abifotoje batarabona indangamuntu cyangwa se zigatinda bagana umukozi ushinzwe irangamimerere ku Murenge ubegereye, bagashyirwa ku mugereka, uwo mugereka ukoherezwa NIDA.

- Abakosoza indangamuntu nabo bagana umukozi ushinzwe irangamimerere mu Murenge umwegereye bitwaje ibyangombwa bikosoraamakosa ari ku ndangamuntu ndetse n`icyemezo cy`Irembo kigaragaza ko bishyuye; 

Icyitonderwa: Iyo indangamuntu imaze gukosorwa yoherezwa mu Murenge nyirayo yibarurijemo.